BASIC

HJ-1 NAVY X GREY HIJACKET® BASIC

HJ-2 NAVY X TURKISH HIJACKET® BASIC

HJ-3 NAVY X RED HIJACKET® BASIC

HJ-4 MISTY X GREY HIJACKET® BASIC

HJ-5 MISTY X TURKISH HIJACKET® BASIC

HJ-6 MISTY X RED HIJACKET® BASIC

HJ-7 MISTY X BABY PINK HIJACKET® BASIC

HJ-8 MISTY X BLACK HIJACKET® BASIC

HJ-9 MAROON X MISTY HIJACKET® BASIC

HJ-10 MAROON X BLACK HIJACKET® BASIC

HJ-11 GREY X TURKISH HIJACKET® BASIC

HJ-12 GREY X BABY PINK HIJACKET® BASIC

HJ-13 GREY X BLACK HIJACKET® BASIC

HJ-14 BLACK X GREY HIJACKET® BASIC

HJ-15 BLACK X TURKISH HIJACKET® BASIC

HJ-16 BLACK X PINK HIJACKET® BASIC

HJ-17 TURKISH X GREY HIJACKET® BASIC

HJ-18 TURKISH X BLACK HIJACKET® BASIC

HJ-19 TURKISH X PINK HIJACKET® BASIC

HJ20 – Navy x Pink HIJACKET® BASIC

HJ-21 BLACK X RED HIJACKET® BASIC

HJ-22 GREY X RED HIJACKET® BASIC

HJ-23 MISTY X PURPLE HIJACKET® BASIC

HJ-24 MAROON X NAVY HIJACKET® BASIC